MARATONA E KURVAVE SHQIPTARE

MARATONA E KURVAVE SHQIPTARE
MARATONA E KURVAVE SHQIPTARE

Saturday, November 10, 2012

KOSOVA DHE SHQIPTARËT E SAJ

PROPAGANDA E RREJSHME LUFTË E FTOHTË NDAJ KULTURËS E ARTIT

Shkruan; Prof. Besnik Kastrati,

12-Nëntor-2007

Pjesa e parë

Ne shqiptarët në Kosovë duhet të jemi të vetëdijshëm se ende në mesin tonë kemi fundrrinat eUDB- ës…

Që nga përfundimi i luftës së dytë botërore,kur në atë kohë filloi akcioni i grumbullimit të armëve,pra që nga viti 1956, të parët tanë vepronin në mënyrë të caktuar,organizimi i jetës së atëhershme ishte i organizuar ndryshe nga sistemi i jetës në ditët tona,për këtë arsye sot nuk është vështirë të identifikojmë njerëzit që bartin traditen e trashëguar serbe,pra puntorët e përbetuar të sigurimit serb të UDB-ës!

Që të jetë më injoruese këta UDB-asha na paraqiten si patriota!

Po ju sjelli këtë shkrim me rëndësi të veqantë!

Armiqtë e shqiptarëve në Kosovë,njihen me propagandën e tyre të rrejshme të shprëndara në mediat e shkruara në rrjetin e internetit.

Flori Bruqi me grupin e tij të cilët me gënjeshtra, me falsifikime të emrave dhe letrave, me adresa falso,me emra të rrejshëm, që aktualisht ushrojnë aktivitet në adresa e WEB-faqe private, me emrin “ALBANIAPRESS” “SHQIPËRIA E RIBASHKUAR” “FLORIPRESS” etj ..për të shkatrruar njerzit e nderuar shqiptar të Kosovës, që janë eminent në istutucionet Kosovare, dhe në historinë e letërsisë shqipe.

Kjo bazohet nga pervoja e mëparshme,me të cilen dëshmohet puna e pistë e Flori Bruqit me shoket e shoqet e tija, të certifikuar për punën e tyre në sistemin komunist për sigurimin e shtetit serb, për SERBËT.

Për këtë arsye është e domosdoshme njohja e kohës së tyre që prej vitit1956, nga akcioni i mbledhjes së armëve deri më tani!

Për këtë të vërtetë historike, duke njohure kohën kaluar ju ndihmon të bindeni në njohjen e propaganduesve profesonalist me instruksione dhe direktiva nga Beogradi si të Flori Bruqit,i cili kreu fakultetin e DIF-it në Beograd në kohën kur të rijntë tanë ushtarë vriteshin nëpër kazermat Jugovllave dhe studentët përgjakeshin rrugëve të Kosovës.(shih librin 550 viktima)................

Organizimi i Flori Bruqit, kundër politikës së mirëfilltë Kosovare ,fillon me politikën dekadente serbe,duke thurrur kurtha për rinin shqiptare,sidomos në kohën e zhvillimeve më kritike për Kosovën dhe kosovarët!

Prandaj ai niset nga kamoflimi i atdhedashurisë,kinse është atdhetar,- niset nga krijimi i mundsive të futjes se tij në vendet kyqe legale dhe ilegale,dhe del me informata të pa përshtatshme për këtë kohë,pra kundër Kosovës dhe shqiptarëve.Kjo është një praktikë pune mbi tridhjet vjaqare (1974-2007) e Flori Bruqit,që ka pasur si konsulent serbët,komunistët, UDB-ën, si ORGANIZATË E SHËRBIMIT SEKRET SERB, praktikë e cila zbulon të gjitha vështirësitë e iniciativës së një nacionlalizmi shqiptar të Kosovës, që vepron që nga lufta e dytë botërore.

UDB-eja,duke i’u ofruar ndihmë kurdoherë shqiptarëve qyqarë për të u bërë vegël qorre e sherbimit sekret serb,që një shqiptar i ri kishte nevojë për para, për anëtarë të lidhjes së atëhërshme komuniste, për punë, me kusht që te jetë lojal për UDB-en, dhe komunistët si Fadli Hoxhes…e Ali Shjukriut,.....e tj....

Punën e sistemit komnist, dhe UDB-ashët,do të i njihni nga ky shkrim ku do të mundohem që në detaje të shpjegojë se si në atë kohë gjetën vend të përshtatshëm për të nisur një veprimtari të re apo si të procedoni në mënyrë efektive për të njohur të vërtetën e asaj kohe, kohën e shqiptarëve të mjerë shërbyes të shërbimit sekret SERB,ku në atë kohë ishte shumë aktiv Flori Bruqi,i cili gëzonte financim nga sigurimi sekret serb për të qenë lojal i sistemit serb kunder shqiptarëve!

…..Flori Bruqi,ushtroi mirë hartimin e planeve efektive të propagandas se rrejshme,planprojekt i luftës së ftohtë ndaj kulturës dhe artit.

JU lexues të dashur do të mësoni të vërtetën, që të mos jeni konfuz nga propagandat e rrejshme dhe të bindeni në të vërtetën e kohës,si dhe do të zbuloni sekretet e sherbimit sekret të UDB-es,programi bazë i të cilëve ishte dhe është ndjekja dhe kontrolli mbi nacionlistët,dhe familjet e tyre, si dhe shpërblimin e shërbyesëve të UDB-es që kishin financim të majmë, i’u rritej standardi i tyre jetësor dhe dekoroheshin me diploma të fakulteteve që nuk kërkonin përgjegjësi profesionale(DIF-i)…..

Por shkohet edhe më tej. Me fillimin e akcionit të mbledhjes së armëve që nga prilli1956. në Kosovë,pra që nga koha e Aleksandër Rankoviçit, ju do te gjeni shumë informata në gazetat e ndryshme shqiptare dhe në gazetat serbe të asaj kohe,ku shqiptarëve të Kosovës,nga serbët ju ofrohen libreza partiake,vende pune,këshilla praktike për zhvillimin e veprimit efektiv,ku si objektivë kryesore ishte fytja e urretjes mes vetë shqiptarëve dhe kundër nacionalistëve shqiptarë, dhe zgjedheshin edhe shqiptarë tjerë të punojnë si përkthyes serbisht-shqip,të cilët domosdoshmërisht duhet të ishin lojal për UDB-en, dhe më vonë mu ata u shpallën PATRIOTA?!!!..

Thellimin e miqësisë të shqiptarëve me Aleksandër Rankoviçin në Kosovë, do t’a gjeni prej viteve 1956 e këndej nëse shfletoni artikujt përkatës të gazetave shqiptare dhe serbe,”RILINDJA”,”ZERI I RINISE””JEDINSTVO”,”VEQERNI LIST”,”NIN”,

”BORBA” e tj,……………..

Arsyeja për këtë është zbulimi i qëllimeve të njerëzve të cilët ende punojnë për zhvillimin e propagandës së rrejshme kundër nacionlistëve shqiptare dhe kundër atdhedashësve të mirëfilltë për Kosovë dhe Shqipëri,e për Shqiptari.

Me njohen e asaj kohe dhe te vërtetave ju mund të ndihmoni me shkrimet e juaja,per të iu dhënë kurajo nacionalistëve dhe artistëve shqiptarë të Kosovës,që nga viti 1956,në mënyrë që të zhvilloni debate të sinqerta dhe të drejta,kundër UDB-ashëve dhe kundër Flori Bruiqt e shokve të gjeneratës së tij………….

Ajo që e bënë Kosovën të ndryshme nga koha dhe të tjerët në lirinë e Kosovës, lidhet me fatin e nacionalistëve dhe shkrimtarëve desident,dhe se propaganda e rrejshme e Flori Bruqit,me informacionin që përmban është shkruar mbi bazën e një përvoje të kualifikimit të çertifikuar që kanë pranuar pranë UDB-es, sigurimcat: si këshilltar, dëshmitar të rrejshëm, formulues planesh, studiues në Beograd,me njohjnen e gjuhës serbe dhe shqipe kundër nacionlaistëve shqiptar.Për njohjen e kohës së këtyre sigurimcave ndihmë kanë dhënë edhe mërgimtarët e asaj kohe, ndër ta janë;Prof Rexhep Krasniqi,Dr.Isuf Luzaj, Masar Pustina, Dr.Halim Begaj, Ing.Xhafer Deva, e Nazi Bushati, e tje…..

Po të i lexoni me vëmendje gazetat shqiptare dhe serbe të botuara në atë kohë, në bibliotekën kombëtare në Prishitnë dhe në bibloteken kombëtare në Beograd, dhe poashtu edhe librat e asaj kohe që janë botuar nga mërgimtarët tanë shqiptarë nëpër botë, ju do të kuptoni dhe do te shikoni të vëtetën e UDB-ashëve shqiptar të simbolizuar me Flori Bruqin,ekspertë me ekspiencë tridhjet vjeçare (30) me të cilën praktikë u ngritën qindra punkte e nënstacione policore,e çka është më keq duke punësuar UDB-ash të rinjë shqiptar kundër vetë shqiptarëve dhe atë në zingjirin gjenetik serbofil..................

Juve lexues të dashur do të ju lindin shumë pyetje, këshilla sugjerime,që është befasi e madhe për ju,për këto marëdhënje miqësore,shoqërore e aktivitete të shqiptarëve në kuadër të UDB-es.....

Që të mund të përjetoni realitetin e asaj kohe, do të mundohemi të realizojmë një liber të suksesshëm për të ndihmuar në aktivizimin e mirëfilltë të ncionalistëve shqiptar të Kosovës.Ky libër, do të inspirohet kryesisht nga koha e kaluar për të i njohur shqiptarët dhe UDB-ashët e asaj kohe.Libri do të ju adresohet studentëve të fakulteteve të Kosovës,të Shqipërise ,të Maqedonisë, e të Malit te zi,Akademisë së Shkencave politike dhe sociale si dhe Administratës së Ndërmarrjeve Publike dhe Nderkombëtare,përmbajtja do të ketë mbështetje të fuqishme për njohjen e robërisë shekullore të shqiptarëve dhe në njohjen e lirisë nga Ushtira Çlirmtare e Kosovës,

Libri do të jetë dëshmi e të gjithë atyre që veprojnë në kuadër të të huajve kundër popullit dhe nacionlistëve shqiptarë.

Një numër i madh shqiptarë që ishin instrument e “POLI AGJENT”,përfitojnë nga një grup këshillues që bëjnë propagandë të rrejshme,shpifje e sharje të efektshme mbi figuarat nacionaliste kombëtare shqiptare letrare dhe që e keqja të jetë edhe më e madhe aktiviteti i tyre eshtë në evaolim kontinuel.

Këta janë që punuan dhe punojnë kundër lirisë së Kosovës dhe kundër nacionlistëve shqiptarë,gjithnjë si mostër të këtyre UDB-ashëve do të fokusohemi në aktivitetin e Flori Bruqit.

Propaganda e rrejshme si informacion i Flori Bruqit përbën një nga aktivitetet themelorë që i ka zhvilluar në kohën e sundimit serbo-komunist UDB-ash,kundër shqiptarëve nacionlaist,kundër studnetëve dhe fashtarëve,për të i mundësuar lidhjen në struktuarat shterore Serbo – Jugosllave!

Nga ajo kohë e deri me sot,veprimtaria e Flori Bruqit,është ende aktive,fakti që propaganda e tij e rrejshme qarkullon në rrejtin e intrenetit shumë vite me radhë,duke futë armiqësi në mes Web-faqeve e njerëzve më të shquar të kombit tonë..

Këto zhvillime armiqësore kundër patriotëve tanë meritojnë një shqyrtim të vëmendshëm,sepse Flori Bruqi, implementon planprojektet me saktësi,me bashkëpuntorët e tij në këtë veprimtari nxjerrë informata në bazë të të cilave merrën vendimet kundër shqiptarëve,sidomos në Kosovë,për zhvillimet armiqësore të UDB-es dhe të sigurimacave shqiptarë,që ishin dhe janë të lidhura drejtë përdrejet me serbët....

Nga Eksperienca e tij Flori Bruqi, duke quajtur veten “kolonel të AKSH-ës,”super spiun i CIA-së” dhe “aktivist i VETVENDOSJES”,pra në berthamat e vigjilencës atdhetare, mundohet të futë në kurthë zhvillimet sekrete të idealeve mbarkombëtare.Në fakt, edhe ky shkrim shtjellon koncepte të përgjithshëme duke treguar se si Flori Maxhun Bruqi, përbën esencën e sistemin komunist,dëshmi e marrëdhënieve të pafundme kundër lirisë së Kosovës dhe nacionalistëve shqiptar.

NË KËTË SHKRIM DO TË BËJË PËRPJËKJË

TË I NJOFTOJË LEXUESIT PËR MËNYRËN E PROPAGANDIMIT

TË UDB-ASHIT FLORI BRUQI,

Për katër muaj rradhazi kam përcjellur polemikat e Flori Bruqit,i cili plotësisht është karakter i kundert me Sali Bashoten, Zenun Qelaj,Bahtir Hamzen,Prof.Nezir Myrten, Ukë Lushi Isufaj dhe i kundërt me gazetarët: Jeta Xharrën, me stafin e saj, Krenar Gashin Besnik Krasniqit,Rami Mislimin,Abdulla Selmanin, , , , e shumë e shumë të tjerë!

Kam vërtetuar dhe do të i’u paraqes edhe juve dëshmitë për stilin serb të propagandimit të Flori Bruqit, ..............

Që propaganda e rrejshme te jetë e sukseshme ,Flori i Bruqit i duhen faktorët objektiv e subjektiv,prandaj për këtë në sistemin e tij të politikës serbe ftoi në luftë shokët e shoqet e nivelit te tij,duke i nxitur dhelpërshit me shpifjet e tij të paskrupullta, përdorte emra të njerëzve publik dhe adresa falso kundër Bahtir Hamzes dhe të tjerëve!

Por për çudi me ka befasuar karakteri i qiltër i z.Bahtir Hamzës i cili mundohej dhe qëndronte përballe tyre stoik dhe i papërkulur,gjithashtu më entuziazmonte trimëria e tij,që dijnë vetëm shqiptarët e vërtetë ta shprehin,sy patrembur dhe të sinqertë,derisa të tjerët e kanë injorue!

Shpresojmë se së shpejti do të përjetojmë lirinë e plotë,dhe mendoj që sidomos rinisë sonë e edhe të moshuarve,dhe nacionalisteve të vërtetë i duhet ngritje morale. Duke njohur realitetin do të jemi më të ngritur në aspektin kulturor,edukativ qytetar,dhe poashtu duke i’u afruar së vërtetës,identifikojme me lehtë hipokrizinë që e përfaqson Flori Bruqi,dhe ndërgjegjen nacionaliste të z.Bahtir Hamzës që në supe bart tragjedinë e popullit martir shqiptar-kosovarë.

Akademik Rexhep Qosja ka thënë ; ”Historia e letërsisë shqipe, fjala vjen, e shkruar pas Luftës së Dytë Botërore, është një histori me shumë të meta në metodologji, në shikime, në interpretime, në shpjegime dhe në vlerësime. Në të, disa autorë janë mbiçmuar për arsye politike e disa, po ashtu për arsye politike dhe ideologjike, janë mohuar plotësisht. Por, megjithatë, ajo është një histori pa të cilën nuk mund të ecë sigurt përpara asnjë historian bashkëkohor i letërsisë shqipe”.

Shqiptarët e shqiptarëve, SHQIPTAR!

PJESA E DYTË

Çdo gjë në natyrë për shkak të harmonisë jetësore rezulton me arsyen-shkakun-vleren dhe pasojën.Si rrjedhojë në sistemin jetësor në tërë botën ekziston pozitivja që ka si produkt vlerën dhe negativja që ka si produkt pasojën!

Duke u nisur nga ky fakt i qëndrueshëm natyror,edhe në përditshmërinë tonë,na paraqitet Flori Bruqi ,i cili me të vërtetë del nga normalja që niset nga arsyeja-shkaku-pasoja apo vlera!

Studimi i letrave të tij,studimi i shpifjeve të tij,duke krijuar adresa falso e edhe në emëra të grave të martirëve të rënë në luftën e përgjakshme(dhe atë të grave gjakovare)imagjinimi i intervistave kinse Albana Ferati, interviston Flori Bruqin, në SHKUP,dhe kjo Albana Ferati, e njejtë na shfaqet në USA,dhe poashtu Albana Ferati, na çfaqet në BURIM(ISTOG të Flori Bruqit).

Siç e ceka më lartë këto veprime të Flori Bruqit, rezultojnë me abnormalitetin e tij të diagnostifikuar qysh me herët nga Dr. Kastratoviç në AVALLË të Beogradit,në kliniken REBRA,dhe Neuropsihiatrike të Zagrebit,dhe në kliniken Neuropsihiatrike të Prishtinës, të Dr.Skender Boshnjaku!

Serbët UDB-asha duke e vërejtur labilitetin e tij psiqik,dëshirën e tij të madhe për matrealen dhe poashtu deshirën e tij më të paarsyeshmen FAMEN,e shfrytzojnë maksimalisht,duke e shpërblyër me tituj e me para,ky futet nga viti 1974 në Lidhjen e Shkrimtarëve të Kosovës,dhe i raporton bazës në Beograd,për të shkuar edhe më larg zgjedh njerëzit që janë trima për të i’u kundërvye dhe nxjerr informata!

Flori Bruqi,paraqitet patriot,mundohet të futet në çdo aktualitet dhe ndonjëherë në shkrimet e tij hasi në auto-lavdata nëpër auto-intervista të tij në të cilat jep edhe instruksione kundër infeksioneve,mundohet ta edukojë rininë që të këtë sex të kontrolluar(TË LINDIN SA ME PAK SHQIPTAR)shkon edhe më larg na jep receta se si të ushqehemi,sepse kinse NE shqiptarët nuk dijme si të ushqehemi!

Pra në bazë të këtyrëe shkrimeve i duket vetja MJEK mundohet të paraqitet “MJEK”

Sa për informim për ata qe nuk e dijnë po ndalem ketu dhe me përgjegjësi të plotë ju them shqiptarëve të vërtetë:

NE dijmë të mbajme higjegjenën edhe në këtë kohë pa UJË e pa RRYMË.NE dijmë të ruajmë nderin tonë,dhe do të lindim fëmijë me kushte e pa kushte,dhe uroj që lodrat e femijëve shqiptar të jenë vëllezërit e motrat e tyre,poashtu Shqiptarët kanë dijtë të ushqehën edhe para shumë shekujsh,si me metodën e te ulurit në sofer,edhe me begatinë e Ullirit, dhe kualitetin e ushqimit,prandaj për mënyrën e të ushqyerit ndër shqiptarë nuk ka mungue vitaliteti!

Po ta shiqoni Flori Bruqin, do të bindeni se shprehja e fytyrës së tij rezulton me pamje DEBILI,po ta shiqoni konstruktin e trupit të tij do të hamendeni se mos është trup i SHKJAUT!

Ndesa e kundërta e karakterit të Flori Bruqit, paraqitet z. Bahtir Hamza, i cili në shkrimet e tij të nxitura nga dëshira për artin,dhe të frymzuara nga dashuria për atdheun,arsye kjo që shkakton erupcionin e tij emocional të lidhura me realitetin e hidhur që kemi ndër Shqiptari,me një qëndrrim stoik duke mos pas nevojë të fton askend për ndihmë,por me realen të sinqertën gëzon fitoret faqebardhë!

Pamja e Bahtir Hamzës, të përkujton Shqiptarët e vertetë mjekërr bardhë flokë gjatë,(perçë Ilire,)qendrim burrëror,pamje e burrit SHQIPTAR!

Kur jemi te Bahtir Hamza, e shkruaj me plot përgjegjësi se Bahtir Hamza, eshtë i pasurauar me botën dhe në kushte të vështira që shpesh di të i’u servojë jeta njerëzve të mëdhenjë,si në Kosovë e edhe në mërgim, për shkak të sistemit komunist dhe të nacionalizmit – shovenist, ai prap se prap është angazhuar për qështjen kombëtare,për lirinë e shqiptarëve si prioritet në jetën e tij duke u lidhe gjithnjë në veprat e tij letrare dhe në filmat që luajti role shqiptarë, të cilave Flori Bruqi, mundohet te i’a ulë vlerën artistike kombëtare, dhe të krijoj konfuzion me personalitetet tona të çmuara!

Bahtir Hamza, përveq trimërisë dhe entuziazmit të tij të shprehur përmes artit, ai qështjes kombëtare i’u dha edhe matralisht e edhe shpirtërisht,duke u aktivizue nga mërgimi,nxitur nga nderi kombëtar, si nacionlist.

UDB-ashët muarrën masa drastike për ta dëmtuar Bahtirin me familje,veprat e tij letrare dhe qëndrimin e tij në Kosovë.

Me 20 vite e tij në mërgim z.Bahtir Hamza ,si mërgimtar ka bërë shumë për Kosovën dhe Shqipërin,dhe për shqiptarët.Angazhimi i tij në botimin e veprave leterare, futja e armëve në Kosovë,(1991-1994).

Bahtir Hamza karaterizohet edhe me: radikalizimin e kosovarëve në përbërjen shpirtrore,

analizimin e qështjës kombëtare shqiptare, forcimin e mardhenjeve mbarëkombëtare dhe

ndërkombetare, politikën dhe intelektin e tij, injicimin e luftës kundër varfërisë si dhe njohjen e shqiptarëve me gjuhë të huaja.

Me librin e tij “DRENICA LEGJEND ME LULE”,Bahtir Hamza tregoi edhe nje here,qe bashkë me traditën e kulturës kombëtare të mos harrojmë vuajtjet që përjetuam,në menyrë që të mos u lihet hapësirë Flori Bruqave, të tjerë që janë në pregaditje të armikut,në vazhdimin e luftës së ftohtë....

z.Bahtir Hamza, me thjeshtësine e tij prej artisti afron njerëzit në debate për art,kulturë dhe atdhedashuri,ku gjuha e tij është dhe mbetet POEZIA!

Me këtë gjuhë artistike që bashkon popujt z.Bahtir Hamza, shpreh: Dashurinë e lirisë që lidhet me nderin dhe lirinë, me shqiptarët dhe Kosovën,me varfërinë dhe burimet e nderit njerërzor.

Këto prioritete të z.Bahtir Hamzës, nuk i shkojnë për shtati Flori Bruqit, dhe shokëve të shoqeve të tij.Flori Bruqi, shkoi edhe më larg,duke u thirrurr në emer të AKSH-s kërcnoi me likuidim fizik Bahtir Hamzën,Sali Bashoten,Krenar Gashin, Rexhep Selimin, Sami Lushtakun,e edhe të tjerë....

z.Bahtir Hamza, meqenëse ka një talent të rrallë dhe filozofia e tij është e pakapshme për çdo njëri,sepse ai ka lidhë filozofinë klasike me filozofinë moderne.

Shumë shkrimtarë,profesorë dhe studentë kanë shkruar për poetin tanë Bahtir Hamzën.

Dhe kanë thënë:”Bahtir Hamza, është Balzaku ynë” është “simbol i lirise në Kosovë”, “simboli i lirisë së shpirtit shqiptar”,”simbol i artit modern”, “simbol i ndregjegjës dhe i kombit Shqiptar”, “simbol i moralit të njeriut të devotshëm”, “simbol i së vërtetës,kunder intrigave dhe propagandës së rrejshme”...

Bahtir Hamza, i ikuadruare që moti në rrjedhat e botës së civilizimit,në Europë dhe Amerikë, aty ku rrespektohet liria dhe bota e njerëzimit,vjen e kulmohet me thirrjen e tij për pastrimin e Kosovës, “PASTROHU KOSOVË” të shqiptarëve nga shqiptarët.

Këte shumë bukur e ka shprehur Rexhep Ahmeti,sociolog e filozof,për librin e Bahtir Hamzes” PASTROHU KOSOVË” citoi:”ESTETIKA E NDRYSHIMIT,I DHE II,nëntitull”këlthitje për Kosovën e ndryshuar”,”Dhunimi i Kosovës në moshën rinore”,“Pse Kosova Jashtë vetes”,dhe “Kohë e burrërisë shpirtrore” të ilustruar me fragmente të elegjisë me titull “Elegji për UÇK-ën”

Këtë shumë bukur e ka shprehur edhe Dr.Prof. Gjyltekin Shehu i cili për poezitë e Bahtir Hamzës thotë”Është poezi e ngrohtë,buron prej thellsisë së zemres dhe të braktisjes që na përkujton disa poetë të mëdhenj freng si Rutebeuf,Villon etj.Kjo poezi është poezi e cirkostancave rethanore e diakronisë dhe sinkronisë e perseverences dhe sinqeritetit”.............

Bahtir Hamza, çmohet për burrëri e nder shqiptari,që në rininë e tij duke vuajtur denimet me burg,dhe më pas në mergim duke i’u falur lirinë fëmijëve të tij të sulmuar nga banda e panjohur të parapaguara me qëllime të caktuara!

Ndërsa Flori Bruqi, mundohet të ndryshojë historinë e jetes së Bahtir Hamzës,por nuk bënë tjëtër veçse e shpall veten UDB-ash,dhe njëkohësisht person labil, që është semundje e popullit tonë gjë që duhet ta luftojme.............

Pyes veten; ku është Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës,që mbyll sytë para kesaj çështje të dhimbshme kombëtare!........

Por prap unë kam shokë që mendojnë si unë dhe Kosova e Shqipria nuk do të mbeten kurrë pa njerëz si Bahtiri e Saliu,si Unë e Jeta,si Krenari e si Rexhepi etj etj....

Në vend që të i falenderohemi z.Bahtir Hamzës, për idealet e tija dhe idetë,për vuajtjet që nga burgosja e parë 1977 e deri më sot 2007,mbyllin sytë para kësaj tragjedie,dhe i thuhet thjesht”Sa mirë që je atje,sepse idea për “Kosovën Republikë” ka ndryshuar,dhe se Flori Maxhun Bruqi, ka shumë shokë,serbofila dhe serbomania eshtë bërë sëmundje moderne.Mjekët shqiptarë në Kliniken e Prishtinës (p.sh.Alban Garvalla,) komunikojnë në gjuhën serbe,sepse nuk dijnë gjuhë tjetër të huaj dhe duhet të ndjehen më të kulturuar!Edhe Flori Bruqi, njeh gjuhën serbe dhe është shokë me mbeturinat e UDB-es (p.sh.Ramadan Avdimetaj, )

z.Bahtir Hamza, nuk është njeri sekret, nuk është spiun, nuk ka bashkpunue me serbë e as me CIA-n, nuk është jevg, e as nuk është ashkali, nuk është egjiptian.

z.Bahtir Hamza, ka qenë i cenzuruar prej 1976-1989. dhe i publikuar pas inicimit të luftës së Ushtrisë Çlirmtare të Kosovës,

Ndërsa Flori Bruqi,spiun dhe lojal i shtetit Serb është dhe mbetet njollë ZEZË e pashlyer e kombit tonë dhe për fat të keq nuk është vetëm,dëshmitë për të gjithë ekzistojnë,në Biblotekën e Boegradit dhe në Biblotekën e Prishtinës,në gazetat serbe e shqiptare të kohës së sistemit komunist 1974-1999.

Me këto dhe dëshmitë e lartëpërmendura do të bindeni edhe vetë ashtu si edhe unë se Flori Bruqi, është një spijun, një bashkëpuntor i përkushtuar i UDB-ës, do të bindeni se Flori Bruqi, është “shqipar” nga Isniqi që ka bërë zi e më zi, kundër nacionalizmit shqiptarë në Kosovë, ka bashkpunuar dhe ka qenë i lidhur familjarisht me Çedo Perkoviçin(Gërban), UDB-ash nga Peja, për regjionin e Pejës,Klinës, e Serbicës,(Skendrajt).dhe me Vlladan Ðorđeviçin, në Beograd.

A e konsideroni Ju të arsyeshme propagandën e Flori Bruqit.

A e konsideroni Ju të arsyeshme falsifikimin e letrave të Flofi Bruqit

A i konsideroni Ju të arsyeshme falsifikimet e adresave nga Flori Bruqi

A i konsideroni Ju të arsyeshme kërcnimet e Flori Bruqit dhe Alban Gërvallës e Ramadan Avdimetajt

A e konsideroni Ju të arsyeshëm emrin “ALBANIAPRESS”që e përdore Flori Bruqi për propagandën e tij të rrejshme?

Unë si profesor, shprehi shqetesim të thellë për manipulimin e Flori Bruqit, në rrjetin e internetit,përdorimin e gjuhës vullgare në emër të intelektualve të ndryshëm dhe protestoj fuqishëm kundër shërbtorëve të UDB-es!

ËSHTË KOHA E FUNDIT TË RRESPEKTOHET KULTURA DHE TRADITA SHQIPTARE,TË MBROHET DHE TË FRESKOHET HISTORIA E SHQIPTARËVE TË KOSOVËS,TË JEM TË VËRTETË!

TË PRANOJMË GABIMET QË MOS TË LEJOJMË TË PËRSËRITEN!

Ju falenderoj për marrjen në konsideratë të këtij mesazhi.

Ju jam mirënjohës për çdo përgjigje që mund të më dërgoni.

E-MAIL;kastrati999@otmail.com.Prof.Besnik Kastrati,

12-Nëntor-2007,Prishtinë

http://www.zemrashqiptare.net/article/Editorial/UDBFloriBruqi/3928/

Besnik Kastrati: Kosova dhe shqiptarët e saj

E marte, 15-07-2008, 06:10pm (GMT+1)